oferta

Diagnoza problemów społecznychOpracowanie przez władze samorządowe strategii rozwiązywania problemów społecznych niejednokrotnie wymaga przeprowadzenia rzetelnych diagnoz, które stają się podstawą do realizacji działań interwencyjnych czy profilaktycznych. Diagnozy problemów społecznych dostarczają nie tylko informacji na temat skali zjawisk, ale także niosą odpowiedzi na pytania o sposoby przeciwdziałania owym zjawiskom czy skuteczność dotychczas prowadzonych działań w tym zakresie.

Realizujemy diagnozy problemów społecznych, zarówno na obszarze lokalnym jak i ogólnopolskim, m.in.:

  • Diagnoza zjawiska przemocy
  • Diagnoza środowiskowa zagrożeń społecznych
  • Diagnoza uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży i osób dorosłych
  • Badanie poziomu biedy i ubóstwa
  • Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych
  • Diagnozy dla instytucji pomocy społecznej