aktualnosci

Diagnoza przemocy wewnątrzrodzinnej

Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zrealizujemy diagnozę środowisk zagrożonych przemocą wewnątrzrodzinną. Projekt związany jest z realizacją zadania pod tytułem „Dom bez przemocy” współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu SystemuPrzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2014 r.

Przypominamy, że PBS Humlard dysponuje wyspecjalizowanymi ankieterami, którzy realizują swoje zadania również w środowiskach trudnych i posiadają doświadzenie w realizacji podobnych projektów badawczych. 

Wróć